Informácie o spracúvaní osobných údajov a práva dotknutej osoby tzv. informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ:

OZ Vilka deťom

Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava

IČO: 42 266 971

E-mail: delrio@skolkavilka.sk

Tel. : +421 915 347 803

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa len na konkrétny vopred stanovený účel a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Spracovateľské činnosti/IS:

Personalistika a mzdy

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je zabezpečenie plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiace s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú osobitné právne predpisy.

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu:účtovnícka spoločnosť, spoločnosť na spracovanie BOZP a OPP, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančný úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, súd a orgány činné v trestnom konaní, exekútor, iný oprávnený subjekt.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa osobitných právnych predpisov, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania prevádzkovateľom.

Personalistika a mzdy, ak osobné údaje dotknutej osoby nie sú získané priamo od dotknutej osoby

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené je zabezpečenie plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiace s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom.

Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy.

Kategórie dotknutých osobných údajov: údaje o manželovi alebo manželke, deťoch zamestnanca v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje (príp. či je to verejné prístupný zdroj): zamestnanec prevádzkovateľa.

Účtovné doklady

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je vedenie účtovníctva prevádzkovateľa, spracovanie účtovných dokladov 

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú osobitné právne predpisy.

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu:účtovnícka spoločnosť, orgány kontroly a dozoru.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa osobitných právnych predpisov, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania prevádzkovateľom.

Škôlka zmluvy

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je evidencia klientov v rámci zmluvného a predzmluvného vzťahu s prevádzkovateľom pri poskytovaní služieb starostlivosti o dieťa, logopedických sedení, vrátane spracovania a evidencie prihlášok, zdravotných potvrdení, informovaných súhlasov, dochádzky deti, kontakty na rodičov, splnomocnení a pod.

Právny základ spracúvania osobných údajov jezmluvný/predzmluvný vzťah prevádzkovateľa a dotknutej osoby, oprávnený záujem dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Poskytnutieosobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, a pre potreby naplnenia oprávneného záujmu dotknutej osoby, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť osobné údaje nebude možné naplniť účel, poskytnúť službu.

Fotografie a videá

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je propagačné a informačné účely, fotografovanie a vyhotovovanie videí aktivít a ich umiestnenie na webstránku prevádzkovateľa, facebookový, v priestoroch zariadenia (nástenke...) prípadne publikovanie menoslovia detí.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas.

Osobné údaje z informačného systému sa zverejňujú na webe prevádzkovateľa, facebooku, v priestoroch zariadenia (nástenke...)

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Poskytnutie osobných údajov zákonným zástupcom dieťaťa je požiadavkou, ktorá je potrebná na dosiahnutie účelu spracúvania, zákonný zástupca nie je povinný na tento účel poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov a tento súhlas nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa.

Kontaktný formulár

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je plnenie zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, kontaktovanie prevádzkovateľa prostredníctvom formulára na webe.

Právny základ spracúvania osobných údajov jezmluvný/predzmluvný vzťah.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť osobné údaje nebude možné naplniť účel a poskytnúť službu.

Grant

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je realizácia a monitorovanie aktivít projektu Centrum pre flexibilnú starostlivosť Vilka deťom v rámci výzvy OP LZ DOP 2017/3.2.1./02, kód projektu ITMS2014+:312031S808.

Právny základ spracúvania osobných údajov je zmluvný vzťah, súhlas.

Osobné údaje z informačného systému sa poskytujú Implementačnej agentúre MPSVAR SR.

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť osobné údaje nebude možné naplniť účel a poskytnúť službu.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba spracovaním jej osobných údajov má tieto práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)- máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov -za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

Aktualizované 25.5.2018