GDPR sa týka aj nás

Zásady ochrany osobných údajov

Tešíme sa z našej vzájomnej spolupráce. Ochranu osobných údajov ale berieme vážne. Všetky údaje, ktoré počas našej spolupráce od vás získavame, sú spracované v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Ak ste našimi zákazníkmi, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (zákon o ochrane osobných údajov).

Kto je správca? 

OZ Vilka deťom so sídlom na Trnavskej ceste 67, 821 04 Bratislava, zastúpené jeho riaditeľkou Katarínou Del Rio. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle 00421 915 347 803 alebo mailom na skolkavilka@skolkavilka.sk

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, teda že:

·       budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

·       plníme podľa čl.13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

·       umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a v plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to pre plnenie týchto účelov:

·       poskytovanie služieb, plnenie zmluvy– vaše osobné údaje a údaje o vašom dieťati potrebujem k plneniu zmluvy

·       vedenie účtovníctva – ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

·       marketing- zasielanie newsletterov – vaše osobné údaje - zasielame vám novinky, ktoré nás čakajú z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu trvania zmluvy. Tento súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaili

.       spracovanie komplexnej diagnostickej správy - využívame na to anamnestické údaje vášho dieťaťa

·       fotografické údaje – napríklad besedy, živé akcie.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernej technológie, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vaším osobným údajom majú prístup zamestnanci a spolupracovníci OZ Vilka deťom v prípade, že sa ich týkajú. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledovných platforiem:

Exo Hosting - webhosting

NPF sro - účtovníctvo

Facebook

Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť služby ďalších spracovateľov alebo aplikácie pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Celé spracovanie osobných údajov bude prebiehať na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosím kontaktujte nás na skolkavilka@skolkavilka.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 5 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. 

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa , že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr.odhlásením sa z newslettera obmedzujete účel spracovania oznámení).

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z nášho systému a zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 20 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O ukončení výmazu vás budeme informovať emailom.

Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli čo najskôr prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newslettrov a oznámení. Emaily s newsletrami, článkami, či správami vám zasielame na základe nášho oprávneného záujmu. Odber týchto emailov môžete zrušiť stlačením odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom emaili.

  

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami ako OZ. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov .