Grantová podpora

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo v rámci projektu „Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti  s dôrazom na inovatívne prístupy“ získať grant a podporiť tak našu snahu zosúladiť rodinný a pracovný život a zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien. Projekt je spolufinancovaný z www.esf.gov.sk na základe Operačného programu Ľudské zdroje.

Ako Centrum pre flexibilnú startostlivosť OZ Vilka deťom poskytujeme flexibilnú starostlivosť deťom vo veku 3 - 6 rokov podľa individuálnej potreby rodičov. Flexibilnú starostlivosť o deti poskytujeme v prevádzkových časoch od 7:00 do 17:30 počas pracovných dní. V prípade záujmu rodičov bude flexibilná starostlivosť poskytovaná aj v predĺženej prevádzke do 18:00. Prevádzka zariadenia je celoročná.
 
Doba realizácie projektu je 24 mesiacov, projekt sme začali realizovať 1.4.2019 spustením poskytovania služby flexibilnej starostlivosti. Projekt flexibilnej starostlivosti plánujeme udržať dlhodobo. 

Cieľovou skupinou projektu sú nielen ženy resp. rodičia po materskej, rodičovskej dovolenke, ale aj uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami, záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami, uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, zamestnanci a SZČO  s rodičovskými povinnosťami.